STRONA GŁÓWNA  /  

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (?RODO?) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko ? Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować:

 • listownie, na adres: ul. Józefowska 1, 37-610 Narol

 • za pośrednictwem poczty e ? mail, na adres: biblioteka@narol.pl

 

 1. Z kim możecie się Państwo kontaktować

 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 • listownie, na adres: ul. Józefowska 1, 37-610 Narol

 • za pośrednictwem poczty e ? mail, na adres: iod.biblioteka@narol.pl

 

 1. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 1. W przypadku zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (dotyczy realizacji zadań własnych lub zadań zleconych Administratorowi) na podstawie właściwych przepisów prawa, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO m.in w celu:

 • udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych oraz dokumentowania prowadzonej działalności,

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

 1. W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa, Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m. in. w celu:

 • zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania środków publicznych oraz wykazania realizowanych zadań,

 1. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO m. in. w celu:

 • powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze.

 

 1. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy,

 • podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych,

 • podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów zawartych z Administratorem danych osobowych lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu, takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską.

 

 1. Jak długo dane osobowe będą przechowywane

 

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,

 • w zakresie udzielonej zgody ? Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu lub do czasu odwołania zgody.

 

 1. Jakie przysługują Państwu prawa

 

Przysługuje Państwu, prawo do:

 • dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych (?prawo do bycia zapomnianym?),

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • przenoszenia danych.

 

Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody

 

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Miejsko ? Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, elektronicznej na adres poczty e ? mail: biblioteka@narol.pl lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.

 

 1. Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z usług Miejsko ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu.

 

 1. Czy Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

 


Dodano: 20 września 2018 12:20:34
Autor: Biblioteka Narol

Archiwum zmian

Inne w tym dziale

USŁUGI Instrukcja korzystania z BIP
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu zrealizowała zadanie pn.: "Adaptacja części budynku starejszkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu".

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET "BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK".

Zadanie realizowano w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r.
Wartość realizacji zadania - 664 575,16 zł
Dofinansowanie - 495 766,29 zł
Wkład własny - 168 808,87 zł
Wszystkie prawa zastrzeżone.
społeczności
zamknij
Komunikat