STRONA GŁÓWNA  /  

Regulamin biblioteki

Zarządzenie nr 7/2015

Dyrektora Miejsko - Gminnej

Biblioteki Publicznej w Narolu

z dnia 07.12.2015 r.

 

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Miejsko- Gminnej bibliotece Publicznej w Narolu.

Na podstawie § 1 Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu nadanego uchwałą nr 177/XXIV/2005 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 14 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu.

 

zarządzam co następuje

§ 1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej

im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu

Na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr 177/XXIV/2005 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 14 września 2005 r. ustalam regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu zwany dalej regulaminem określa:

- organy biblioteki i jej organizację wewnętrzną,
- zakres działania, strukturę organizacyjną oraz lokalizację filii,
- zakresy działania komórek organizacyjnych Biblioteki, w tym zakres podstawowych obowiązków służbowych pracowników,

 

§ 2

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza instytucją, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy w Narolu.

 

§ 3

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być także zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związani z działalnością Biblioteki.

Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 4

Dyrektor i pracownicy Biblioteki posiadają kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 

Rozdział II

Zakres działania Biblioteki

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, zgodnie z postanowieniem ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 539 - tekst jednolity, zmiany - Dz. U. Nr 106/98 poz.668).

 

§ 6

Biblioteka sprawuje funkcje lokalne mające na celu zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności miejsko - gminnej.

 

Do podstawowych zadań biblioteki należą:

- zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

- udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,

- prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,

- popularyzacja książki i czytelnictwa,

- współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury,

- współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury,

- gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne dobrane stosownie do potrzeb ogółu mieszkańców oraz niezbędne do samokształcenia i rozwoju kulturalnego,

- udzielenie wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury.

 

Biblioteka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dochód z tej działalności przeznacza na cele strukturalne.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna biblioteki

 

Biblioteka prowadzi swoją działalność poprzez wypożyczalnię, czytelnię oraz filie.

W skład biblioteki wchodzą stanowiska pracy i działy bezpośrednio podległe dyrektorowi biblioteki:

- Stanowisko gromadzenia i opracowania zbiorów,

- Dział Wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (ogólna),

- Dział Czytelnia (ogólna),

 

Sieć biblioteczną tworzą:

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu

stanowisko: Dyrektor MGBP: 1 etat,

stanowisko: Bibliotekarz,

stanowisko: Główny Księgowy: 0,25 etatu,

stanowisko: Robotnik gospodarczy: 0,50 etatu

oraz 3 filie biblioteczne we wsiach:

- Filia w Płazowie - stanowisko : Bibliotekarz : 1 etat,
- Filia w Rudzie Różanieckiej - stanowisko: Starszy Bibliotekarz 0,75 etatu,

§ 11

Funkcjonowanie Biblioteki oparte jest na zasadzie podziału czynności między pracownikami.

 

 

Rozdział IV

Zakresy działania komórek organizacyjnych Biblioteki

1.  Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym pracowników, nadaje ogólny kierunek działalności i sprawuje nad nią bezpośredni nadzór.

 

Do zakresu działania i kompetencji Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu należy:

- reprezentowanie biblioteki na zewnątrz,
- udostępnianie zbiorów zarówno w wypożyczalni jak i w czytelni MGBP oraz dbanie o rozwój czytelnictwa w środowisku,
- prowadzenie selekcji książek zniszczonych i zdezaktualizowanych,
- pomoc przy prowadzeniu inwentaryzacji księgozbioru w MGBP i Filiach,
- dbanie o bezpieczeństwo i konserwację zbiorów,
- inwentaryzowanie wpływu książek i ubytków oraz jej zabezpieczanie,

prowadzenie rejestrów:

- czytelników,

- udzielonych informacji,

- odwiedzin w czytelni,

- wypożyczeń czasopism nieoprawnych na zewnątrz,

- upomnień,

- ponosi odpowiedzialność za kompletność o prawidłowość katalogów, dba o ich wykorzystanie w pracy z czytelnikiem,
- organizowanie działalności kulturalno - oświatowej i stosowanie różnorodnych form pracy zmierzających do podnoszenia rozwoju czytelnictwa oraz współpraca w tym zakresie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi,
- dbanie o estetykę i aktualną propagandę wizualną w bibliotece,
- przestrzeganie dyscypliny i bezpieczeństwa pracy oraz regulaminu pracy,
- zgłaszanie każdorazowo przełożonemu nieobecności w pracy z kilkudniowym, a w szczególności z jednodniowym wyprzedzeniem,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- wykonywanie poleceń dyrektora i konsultowanie się z nim w ważnych sprawach służbowych,

 

Odpowiada za:

1. Całokształt pracy filii.

2. Prawidłowy rozwój i poziom czytelnictwa.

3. Prawidłowość danych statystycznych.

4. Majątek Bibliotek i ich dokumentację.

5. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach i wokół bibliotek.

 

 

 

2.  Główny Księgowy

Podstawowy zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego określają:

1)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.05.1991 r. / Dz. U. Nr 40/,

2)      Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21.09.1991 r. / Dz. U. Nr 14/,

3)      Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. / Dz. U. Nr 121/,

4)      Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. / Dz. U. Nr 157/,

Obowiązki:

1.  Prowadzenie rachunkowości MGBP zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami, polegającymi na:

a)      zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu
i kontroli dokumentów,

b)      bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej oraz GUS,

c)      sporządzanie sprawozdań jednostkowych , kwartalnych Rb - Z i Rb - N,

d)     sporządzanie sprawozdań Rb - UZ i Rb - UN,

e)      nadzorowaniu całokształtu prac w zakresie rachunkowości,

f)       sporządzaniu sprawozdawczości odnośnie ochrony środowiska.

2. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji MGBP.

3. Przygotowanie projektu planu finansowego o propozycji zmian w planie finansowym MGBP w Narolu.

4. Przygotowanie do realizacji i sprawdzenie pod względem rachunkowym
i formalnym ( rachunków, faktur itp.)oraz zatwierdzenie wydatków jednostki.

5. Opracowanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu.

6. Zgłoszenie wniosków wspólnie z Dyrektorem Biblioteki w sprawach budżetowych i majątkowych.

7. Sprawuje wewnętrzną kontrolę w zakresie prawidłowości dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia lub wydatkowania środków pieniężnych.

8. Prowadzi bieżącą kontrolę obiegu dokumentów księgowych obejmujących badanie legalności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi.

9. Główny księgowy, który prowadzi całokształt prac związanych z księgowością MGBP podlega Dyrektorowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

10. Głównemu księgowemu zostaną powierzone obowiązki prowadzenia księgowości Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu, działając w myśli przepisów art. 17 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póz. zm. i ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ( Dz. U. Nr 157).

11. Głównemu księgowemu zostanie wydane upoważnienie do prowadzenia dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - systemem komputerowym - program "Płatnik"

 

3. Pracownicy obsługi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu

Do podstawowych zadań pracownika obsługi należy:

- sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń oraz terenu wokół biblioteki MGBP w Narolu,
- przynoszenie korespondencji i czasopism,
- pomoc przy selekcji książek zniszczonych i zdezaktualizowanych,
- pomoc przy przeprowadzeniu inwentaryzacji księgozbioru w MGBP i Filiach,
- dbanie o bezpieczeństwo i konserwację zbiorów,
- dbanie o prawidłowe ułożenie książek na półkach,
- pomoc przy organizacji imprez kulturalno ? oświatowych w bibliotece,
- dbanie o estetykę i aktualną propagandę wizualną w bibliotece,
- przestrzeganie dyscypliny i bezpieczeństwa pracy oraz regulaminu pracy,
- zgłaszanie każdorazowo przełożonemu nieobecności w pracy z kilkudniowym, a w szczególnych przypadkach z jednodniowym wyprzedzeniem,
- wykonywanie poleceń dyrektora MGBP w Narolu i konsultowanie się z nim w ważnych sprawach służbowych,

Odpowiada za:

- utrzymanie czystości w pomieszczeniach i wokół biblioteki.

4. Pracownicy Filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu

Do podstawowych zadań pracownika filii należy:

- reprezentowanie biblioteki na zewnątrz,
- obsługa filii bibliotecznych,
- dbanie o rozwój i modernizację bazy lokalowej obsługiwanych filii,
- dbanie o prawidłowy rozwój czytelnictwa w środowisku udostępniając zbiory zarówno w wypożyczalni jak i czytelni,
- dbanie o właściwy rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży,
- prowadzenie na bieżąco dzienników statystycznych w filiach oraz prawidłowe i terminowe przesyłanie statystyk do MGBP,
- przeprowadzenie selekcji książek zniszczonych i zdezaktualizowanych,
- pomoc przy przeprowadzaniu inwentaryzacji księgozbioru w MGBP i Filiach
- dbanie o bezpieczeństwo i konserwację zbiorów,
- inwentaryzowanie wpływu książek i sprzętu filii,
- prowadzenie rejestrów:

- czytelników,

- udzielonych informacji,

- odwiedzin w czytelni,

- wypożyczeń czasopism nieoprawnych na zewnątrz,

- upomnień,

 

- jest odpowiedzialny za kompletność i prawidłowość katalogów oraz dba
- o ich wykorzystanie w pracy z czytelnikiem,
- organizacja działalności kulturalno ? oświatowej i stosowanie różnorodnych form pracy zmierzającej do podniesienia rozwoju czytelnictwa oraz współpraca w tym zakresie z innymi bibliotekami, instytucjami
- i organizacjami zainteresowanymi,
- prowadzenie korespondencji filii,
- sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół bibliotek,

 

§ 16

Wszyscy pracownicy Biblioteki na podstawie podpisanych dokumentów ponoszą współodpowiedzialność za powierzone mienie.

 

 

Rozdział V

Postanowienie końcowe

§ 17

Regulamin niniejszy, łącznie ze statutem stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnątrz Miejsko ? Gminnej Biblioteki Publicznej  w Narolu.

§ 18

Burmistrz Miasta i Gminy w Narolu sprawuje nadzór administracyjno ? finansowy, natomiast merytoryczny Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  w Rzeszowie.

§ 19

Dyrektor Biblioteki przekłada roczny plan potrzeb finansowych Biblioteki, który jest podstawą do planowania wydatków na Bibliotekę.

 

§ 20

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Regulamin Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej

w Narolu

I. Postanowienia ogólne.

1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Miejsko ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu, zwanej dalej ?Biblioteką? jest Statut nadany uchwałą nr 177/XXIV/2005 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 14 września 2005 r.

2. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Bbiblioteki.


Dodano: 17 listopada 2015 13:35:11
Autor: Iwona Fus

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018 14:21:22
Wykonana przez: Biblioteka Narol

Archiwum zmian

Inne w tym dziale

Filia biblioteki w Płazowie Filia biblioteki w Rudzie Różanieckiej Statut Regulamin czytelni internetowej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu zrealizowała zadanie pn.: "Adaptacja części budynku starejszkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu".

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET "BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK".

Zadanie realizowano w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r.
Wartość realizacji zadania - 664 575,16 zł
Dofinansowanie - 495 766,29 zł
Wkład własny - 168 808,87 zł
Wszystkie prawa zastrzeżone.
społeczności
zamknij
Komunikat