STRONA GŁÓWNA  /  

Statut

UCHWAŁA NR 177/XXIV/2005

Rady Miejskiej w Narolu

z dnia 14 września 2005 r.

 

w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póżn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizaowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr  13, poz. 123 z póżn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samodządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.). Rada Miejska w Narolu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać Statut Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu w brzmieniu:

STATUT

MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Tadeusza Polanowskiego

W NAROLU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu zwana w dalszym ciągu niniejszego statutu "Biblioteką", działa na podstawie :

1.  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.).

2.  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

3.  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z póżn. zm.): zwana dalej "Ustawą o bibliotekach"

4.  Ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżn. zm.).

5.  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).

6.  Niniejszego statutu.

§ 2

1. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kultury (Dz. U. z 1992 r. Nr 20, poz. 80) podlega wpisaniu do prowadzonego przez Organizatora rejestru instytucji kultury i uzyskuje z tą chwilą osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest Narol, a terenem jej działalności gmina Narol.

 

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Biblioteki. Bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol, zwany  w dalszym ciągu statutu "Organizatorem".

 

§ 5

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują oraz pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej w zakresie określonym "Ustawą o bibliotekach" udzielają:

-     Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu,

-     Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

 

 

 

§ 6

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą:

MIEJSKO - GMINNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Tadeusza Polanowskiego

ul. Józefowska 1

37-610 Narol

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7

1. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką gminy Narol. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz gości przejezdnych (turystów) oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Biblioteka może zawierać porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie prowadzenia obsługi bibliotecznej oraz innych działań mających na celu realizację ust.1.

3 Biblioteka może powadzić działalność naukową i wydawniczą.

 

§ 8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między bibliotecznej,

3) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

4) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz gromadzenie i opracowywanie zbiorów dotyczących własnego regionu,

5) współdziałanie z innymi ośrodkami upowszechniania kultury - zarówno o zasięgu regionalnym jak i narodowym - w zakresie kultywowania języka, wiedzy o historii, tradycjach i osiągnięciach regionalnych i narodowych,

6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym,

7) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliotecznych i faktograficznych,

8) prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego gminy,

9) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

10) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników,

11) prowadzenie filii bibliotecznych i dbanie o rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców całej gminy,

12) realizowanie innych obowiązków wynikających z "Ustawy o bibliotekach".

 

§ 9

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz osób przyjezdnych, jak również służących szeroko pojętej promocji gminy Narol.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 10

Na czele Biblioteki stoi dyrektor. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

 

§ 11

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

-     dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki,

-     nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi Biblioteki,

-     przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych, finansowych, sprawozdań oraz wniosków,

-     wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, decyzji i regulaminów,

-     stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

-     utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami bibliotecznymi oraz właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej,

 

§ 12

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

 

§ 13

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach, odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

 

§ 14

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa oraz regulaminu wynagradzania, opracowanego przez dyrektora Biblioteki.

 

§ 15

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filie biblioteczne oraz może prowadzić punkty biblioteczne (w tym sezonowe), a także inne komórki organizacyjne, służące zaspokajaniu potrzeb informacyjnych.

 

§ 16

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.

 

§ 17

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 18

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rachunkowości. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zawierający plan przychodów, kosztów, remontów i konserwacji środków trwałych, inwestycji i zakupów.

§ 19

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, dotacji docelowych, darowizn, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z innych źródeł.

§ 20

1. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

2. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, przeznaczając dochód na działalność statutową.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.

 

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

UCHWAŁA NR 98/XIII/2015

Rady Miejskiej w Narolu

z dnia 22 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizaowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.:  Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 177/XXIV/2005 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 14 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 wyrazy: "ul. Warszawska 27" zastępuje się wyrazami "ul. Józefowska 1".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskie w Narolu

 

Krzysztof Szawara

 


Dodano: 17 listopada 2015 13:34:38
Autor: Iwona Fus

Ostatnia aktualizacja: 01 czerwca 2017 14:28:28
Wykonana przez: Biblioteka Narol

Archiwum zmian

Inne w tym dziale

Filia biblioteki w Płazowie Filia biblioteki w Rudzie Różanieckiej Regulamin biblioteki Regulamin czytelni internetowej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Polanowskiego w Narolu zrealizowała zadanie pn.: "Adaptacja części budynku starejszkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu".

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET "BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK".

Zadanie realizowano w okresie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r.
Wartość realizacji zadania - 664 575,16 zł
Dofinansowanie - 495 766,29 zł
Wkład własny - 168 808,87 zł
Wszystkie prawa zastrzeżone.
społeczności
zamknij
Komunikat